Paslaugų teikimo sąlygos Padanguprekyba.lt

Padangos
 
Pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje www.padanguprekyba.lt taisyklės:

I. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau Taisyklės), su jomis susipažinus ir patvirtinus Pirkėjui, yra Šalims privalomas teisinis dokumentas (Sutartis), kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, Šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu „www.padanguprekyba.lt" internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus Pirkėjas informuojamas prisijungus prie internetinės parduotuves tinklapio "www.padanguprekyba.lt". Pirkėjui įsigijant prekes internetinėje parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu.

1.3. Pirkti "www.padanguprekyba.lt internetinėje parduotuvėje turi teisę:

1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.3.2. juridiniai asmenys;

1.3.3. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

II. Asmens duomenų apsauga

2.1. Atlikdamas registracijos internetinėje parduotuvėje "www.padanguprekyba.lt" procedūrą Lankytojas įsipareigoja pateikti tik teisingus ir išsamius Duomenis. Pardavėjas ir Pirkėjas susitaria, jog "www.padanguprekyba.lt" vykdys visas savo pareigas ir naudosis savo teisėmis vadovaudamasi prezumpcija, jog Pirkėjo pateikti Duomenys yra teisingi ir išsamūs. Pardavėjas jokiu atveju nebus laikomas atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius Duomenis arba nepakeitė ir nepapildė Duomenų jiems pasikeitus.

2.2. Pirkėjui kategoriškai draudžiama savintis kitų asmenų tapatybę, nurodant svetimą vardą, pavardę ir (ar) kitus duomenis. Nepaisančiam minėtų reikalavimų Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir iš anksto nepranešusi uždrausti naudotis internetines parduotuves Paslaugomis bei, esant pagrįstiems įtarimams, kad tokiais savo veiksmais internetinės parduotuvės Lankytojas padarė ar galėjo padaryti žalą "www.padanguprekyba.lt", tretiesiems asmenims ir (ar) viešajam interesui perduoti visus turimus Duomenis apie tokį Pirkėją kompetetingoms valstybinėms institucijoms.

2.3. Pirkėjas besąlygiškai įsipareigoja užtikrinti Duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims bei užtikrinti, jog jokie tretieji asmenys negalėtų pasinaudoti Duomenimis tikslu naudotis internetine parduotuve ir (ar) Paslaugomis ir (ar) kitais tikslais. Pirkėjas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Pirkėjo Duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant Pirkėjo Duomenimis, visa apimtimi kyla tik Pirkėjui.

III. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamas prekes, suformavęs prekių krepšelį, nurodęs reikalingą informaciją pasirinktas prekes apmokėti it pristatyti, paspaudžia nuorodą „Tvirtinti užsakymą".

IV. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes „www.padanguprekyba.lt" internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su „www.padanguprekyba.lt" internetine parduotuve, pranešdamas apie atsisakymą Pardavėjui raštu (registruotu laišku, elektroniniu laišku, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę, užsakymo numerį ir PVM sąskaitos – faktūros numerį) ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos.

4.3. Taisyklių 4.2. punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis".

4.4. Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama ir nebuvo pažeistas įpakavimas, išskyrus tiek, kiek tai buvo būtina norint apžiūrėti gautą prekę.

V. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5.2. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo įvestų duomenų.

5.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, naujus duomenis jis privalo nedelsiant perduoti Pardavėjui išsiųsdamas elektroninį laišką į Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

5.4. Pirkėjas, naudodamasis „www.padanguprekyba.lt" internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

VI. Pardavėjo teisės

6.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti „www.padanguprekyba.lt" internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

6.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

6.3. Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, gali susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 2 (dvi) darbo dienas.

6.4 Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3. punktuose numatytus apmokėjomo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

VII. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės „www.padanguprekyba.lt" teikiamomis paslaugomis.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus atvejus.

7.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytų prekių, įsipareigoja pasiūlyti analogiškas ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnes prekes.

VIII. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

8.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos litais su PVM.

8.2.1. Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia apmokėjimo forma, turi būti pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį su vienu iš žemiau nurodytų bankų: AB bankas Swedbank; AB DNB Nord bankas; AB SEB Vilniaus bankas; AB Parex bankas; AB Ūkio bankas; AB Šiaulių bankas; AB Danske bankas; AB Nordea bankas bei AB bankas Snoras. Mokant už prekes šiuo būdu, Pirkėjui elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo apmokamą užsakymą. Pinigus Pirkėjas perveda į atitinkamame jo pasirinktame banke esančią „www.padanguprekyba.lt internetinės parduotuvės sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.

8.2.2. Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į „www.padanguprekyba.lt" banko sąskaitą.

8.2.3. Apmokėjimas grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu – Pirkėjas už prekes sumoka jų pristatymo (perdavimo – priėmimo) metu arba „www.padanguprekyba.lt" biuruose. Pardavėjas pasilieka teisę paprašyti dalinio apmokėjimo už prekes pagal avansinę sąskaitą

8.3. Atsiskaitydamas 8.2.1. ir 8.2.2. punktuose numatytais apmokėjimo būdais, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Minėtaisiais atvejais, atsižvelgiant į Taisyklių 6.4. punkte numatytą Pardavėjo teisę, tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

8.4. Pirkėjui išsirinkus pageidaujamas prekes, skiltyje „Prekių krepšelis" paspaudus nuorodą „Spausdinti", Pirkėjas mato ir gali atsispausdinti užsakymo lapą – išankstinio apmokėjimo sąskaitą. Pirkėjui sudarius sutartį su Pardavėju (paspaudus nuorodą „Apmokėti"), skiltyje „Prekių krepšelis" paspaudus nuorodą „Spausdinti", Pirkėjas mato ir gali atsispausdinti PVM sąskaitą-faktūrą. Sąskaitose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius ir pristatymo kainą.

IX. Prekių pristatymas

9.1. Pardavėjas įsipareigoja prekes Lietuvos Respublikoje pristatyti Pirkėjui ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo patvirtinimo apie apmokėjimą dienos (jei patvirtinimas buvo gautas iki 14 valandos) ar ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas (jei patvirtinimas buvo gautas po 14 valandos), arba ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo susisiekimo su Pirkėju dienos.

9.2. Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

9.3. Darbo dienomis: jeigu bendra užsakymo suma viršija 800 Lt, pristatome nemokamai Lietuvoje. Jeigu bendra užsakymo suma yra iki 800 Lt, pristatymas kainuoja 25 lt. Jeigu bendra užsakymo suma yra iki 500 Lt, pristatymas kainuoja 29 lt. Savaitgaliais: papildomai pridedama 50 % ( prie pristatymo kainos). Šventčių dienomis: atskiru susitatimu.

Pristatymas į Kuršių Neriją - atskiru susitarimu.

9.4. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti visą reikalingą informaciją pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes.

9.5. Pirkėjas sutinka, kad Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu pristačius prekę ir prekę priėmusiam asmeniui pasirašius Prekių perdavimo akte arba važtaraštyje laikoma, kad prekė yra perduota Pirkėjui.

9.6. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

9.7. Prekės, užsakytos internetinėje parduotuvėje „www.padanguprekyba.lt" , į Pirkėjo nurodytą vietą bus pristatytos naudojantis siuntų tarnybos paslaugomis.

9.8. Pardavėjas visais atvejais atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

9.9. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją elektroniniu paštu:

9.9.1. jeigu nurodžius laiko intervalą, kuriuo turi būti pristatyta siunta, ji nebuvo pristatyta;

9.9.2. jeigu pristatant prekes kurjeris elgiasi nepagarbiai, yra netvarkingos išvaizdos;

9.9.3. jeigu siunta pateikiama pažeistoje pakuotėje; taip pat tais atvejais, kai siuntoje pateikiamos ne užsakytos prekės arba netinkamas tokių prekių kiekis, nepilnas prekių komplektas, netinkamo dydžio, matmenų prekės.

9.10. Visais atvejais, kai kurjeriui pristačius prekes Pirkėjui, siuntos pakuotė yra pažeista, Pirkėjas privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo patvirtinime nurodyti (parašyti pastabas) arba surašyti atskirą aktą dėl tokių trūkumų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Tokių veiksmų neatlikus, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo siuntos pristatymo patvirtinime.

9.11. Tais atvejais, kai priėmus prekes Pirkėjas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamas prekių komplektas arba pateiktos prekės nėra tinkamo dydžio, spalvos ar kitų matmenų, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją.

X. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

10.1. Kiekvienos „www.padanguprekyba.lt" parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

10.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės nuotraukos gali būti kitų išmatavimų ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių. Į skelbiamos prekės kainą įeina tik pati prekė. Jei nuotraukoje kartu su padanga pavaizduotas ir ratlankis, jis į prekės kainą nėra įtrauktas ir parduodamas nebus.

10.3. Pardavėjas padangoms ir ratlankiams taiko 1 (vienerių) metų garantiją. Garantija suteikiama dėl gamyklinių defektų. Pardavėjo ekspertui ar, esant būtinybei, komisijai nustačius, kad padanga pažeista mechaniškai, buvo eksploatuota su netinkamo pločio ar nekokybišku ratlankiu, taip pat esant netvarkingai automobilio važiuoklei – pretenzijos nepriimamos. Pardavėjas rekomenduoja padangas reguliariai balansuoti ir tikrinti oro slėgį jose. Padangų ridai garantija nesuteikiama. Garantija galioja nuo ratlankio nenumontuotai padangai. Garantija įsigalioja nuo padangų pardavimo datos.

XI. Prekių grąžinimas ir keitimas

11.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis" bei ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis".

11.3. Tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė, Pardavėjas įsipareigoja savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

11.3. Tinkamos kokybės prekių grąžinimas galimas tik ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintų „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių" nustatyta tvarka. Šiuo atveju prekių grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

11.4. Grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

11.4.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

11.4.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

11.4.3. prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt. Šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

11.4.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo gauta;

11.4.5. prekė nebuvo naudojama;

11.4.6. išsaugotos prekės vartojamosios savybės;

11.4.7. prekė neprarado prekinės išvaizdos.

Pakuotės pakitimai, būtini prekei apžiūrėti, nelaikomi esminiu sugadinimu ar prekinės išvaizdos praradimu.

11.5. Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis 4.2. punkte numatyta teise, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos. Pardavėjo taikomi prekių grąžinimo įkainiai pateikiami 9. taisyklių punkte. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę(es) sumokėtus pinigus.

11.6. Tais atvejais, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų daiktų, Pirkėjui yra grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.

XII. Atsakomybė

12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

12.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

12.3. Pirkėjas atsako už savo įvestų duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei „www.padanguprekyba.lt" teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Pirkėjo elektroninio pašto ar naudodamasis Pirkėjo telefonu, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

12.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

12.5. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

12.6. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

XIII. Apsikeitimas informacija

13.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo Prekių krepšelio formos pildyme pateiktu elektroninio pašto adresu.

13.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai" nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

13.3. Pardavėjas neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus, dėl kurių Pirkėjas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Pardavėjo.

13.4. Sutartis sudaroma, vykdoma ir visas bendravimas tarp Pirkėjo ir Pardavėjo vyksta valstybine kalba.

XIV. Baigiamosios nuostatos

14.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

14.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

14.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose, pagal Pardavėjo buveinės vietą.